Individuální rozvoj

 

Využití principu kombinace tzv. „Solution Focused“ přístupu s klasickým koučinkem. Své kořeny má v základních rozvojových metodách vybraných z:

 • Best Practice metodologií projektového managementu,
 • Ericksonovské komunikace a dovedností na základě systemického myšlení,
 • nejnovějších poznatků v oblastech akcelerovaného učení a kreativity, motivace/inspirace a FLOW stavů,
 • nástrojů pro integraci a mapování založených na NLP.

Při individuálním rozvoji vycházíme z následujících principů výsledkově orientovaného přístupu:

 • Změna je nevyhnutelná.
 • Lidé si vždy vybírají tu nejlepší z nabízených možností.
 • Každé chování je v nějakém kontextu užitečné.
 • Neúspěch neexistuje, existuje pouze zpětná vazba.
 • V jakémkoliv systému platí, že prvek, který vykazuje největší flexibilitu, má také největší vliv.
 • Každý má dost zdrojů, aby mohl získat to, co opravdu chce.
 

Poradenství v oblasti obchodu

 

Vstupní analýza – analýza obchodních dat

 • Analýza ziskovosti dle jednotlivých zákazníků, SBU, distribučních kanálů.
 • Analýza konkurence, trhu, tržních příležitostí – SWOT analýza.
 • Doporučení pro tvorbu obchodního plánu – ideový koncept.

Vytvoření obchodní strategie (dlouhodobý plán) – obchodní plán (1-2 roky, konkrétní aktivity)

 • Obchodní strategie na cca 3-5 let (vize, poslání, konkrétní strategie).
 • Strategické cíle, ukazatele, nástroje k řízení.
 • Dlouhodobý obchodní a finanční plán.
 • Kompetenční model.
 • Obchodní plán, objemový plán, plán obchodní marže.
 • Tvorba akčních plánů pro jednotlivé příležitosti.
 • Kontrolní ukazatele pro tvorbu krizových plánů.

Technologický audit – IT platforma

 • Analýza stávajícího stavu – práce s daty, technologická gramotnost.
 • Tvorba konkrétních kvantifikovaných ukazatelů k řízení strategie obchodního plánu.
 • Návrh technologického řešení.

Procesní audit – nastavení obchodních procesu

 • Definice jednotlivých procesů k naplnění definované obchodní strategie.
 • Popis klíčových procesů, vstupů a výstupů.
 • Procesní mapa, konkrétní ukazatele.
 • Balance Scorecard.

Reporting dat – vyhodnocení dat

 • Konkrétní ukazatele pro měření plnění obchodního plánu.
 • Konkrétní ukazatele pro plnění strategických cílů.

Vytvoření kompetenčního modelu – popis pozic

 • Kompetenční model dle procesní mapy.
 • Popisy kompetencí a zodpovědností jednotlivých pozic.
 • Mapa zastupitelnosti.

Individuální plány rozvoje

 • Systém pravidelného hodnocení všech členů obchodního týmu.
 • Pravidla pro tvorbu plánu vzdělávání.
 • Pravidla pro pravidelný koučink.
 • Individuální plány rozvoje členů týmu.

Motivační program

 • Dlouhodobý motivační plán obchodního týmu.
 

Poradenství pro management

 

Firemní strategie

Základním rámcem je zde strategie, ve které jsou stanoveny vize, mise, poslání a vlivy okolí na firmu. Z těchto částí by měly být definovány strategické směry rozvoje včetně KPI na nejvyšší úrovni a ty dále rozpracovávány do podrobnějších plánů a jednotlivých postupů (procesů):

 • Vize je sjednocujícím prvkem pro zaměstnance.
 • Poslání – shrnuje, proč firma existuje, zejména z pohledu zákazníků.
 • Hodnoty podniku – jsou průvodcem na cestě za vizí.
 • Vstupní analýzy jako podklad pro rozhodnutí o strategii.
 • Strategické záměry – určují hlavní směry rozvoje podniku na trh.
 • Hlavní měřítka, cíle a projekty.

Systematické převedení strategie do života firmy

 • Strategie je převedena do konkrétních cílů, kroků a projektů.
 • Bereme v úvahu všechny důležité a potřebné změny, které ve firmě musí být provedeny pro úspěch strategie a splnění cílů.
 • Stanovení seznamu kroků a projektů, potřebných zdrojů a časové osy pro naplnění strategie.
 • Individuální a skupinová podpora manažerům v měkkých dovednostech.
 

Vzdělávání

 

Zaměřujeme se na rozvoj organizace, týmů a jednotlivců prostřednictvím našeho portfolia rozvojových programů a koučování.

Ve spolupráci s Vámi máme zájem najít řešení vybraných témat a vytvořit nejlepší podmínky pro Váš záměr. Součástí našeho přístupu je pochopení firemní kultury, potřeb a vizí, abychom Vašim lidem a týmům vytvořili rozvojové podmínky k dosažení jejich potenciálu.

Naše rozvojové programy a služby mají společné téma:

 • Splňují osobní a organizační cíle našich zákazníků.
 • Poskytují efektivní vzdělávací příležitosti pro všechny účastníky.
 • Zajišťují příležitosti pro osobní rozvoj s udržitelnými výsledky.

Katalogové tréninky

 • Leadership
 • Obchodní dovednosti
 • Získávání nových zákazníků
 • Hodnotící rozhovory
 • Řízení a motivace lidí
 • Profesionální komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Moderace a facilitace workshopů
 • Vyjednávání
 • Řízení priorit
 • Práce se stresem
 

Diagnostické nástroje

 

360° zpětná vazba

Realizace této metody je založena na hodnocení podřízených, nadřízených, kolegů a zákazníků. Vysoká účinnost této techniky hodnocení vyplývá z využití kompetenčního modelu v dané organizaci.

Hoganova profesní diagnostika

HDS odhaluje dispozice k dysfunkčním a rizikovým vzorcům chování, které se mohou projevit pouze v krizových a zátěžových situacích. Tyto vzorce chování negativně ovlivňují naši kariéru a mezilidské vztahy a představují „odvrácenou stránku“ osobnosti. V pracovním kontextu mohou znemožnit efektivní komunikaci či vedení týmu a snížit tak naši produktivitu. Pokud tyto vzorce chování rozpoznáme, můžeme je překonat. Výsledky HDS slouží především jako podklad pro koučování a individuální rozvoj. Potvrďte si poskytnuté informace, nebo získejte jiný pohled pro správné rozhodnutí.

Assessment Centre

Je účinnou metodou výběru a hodnocení pracovníků, která využívá modelové situace z praxe. U kandidáta se hodnotí způsobilosti, které vycházejí z požadavků úrovní kompetencí. Výsledky Assessment Centre je možno využít pro přípravu dalšího vzdělávání pracovníka. Výsledkem je závěrečná zpráva s osobním komentářem konzultanta – hodnotitele.

V kombinaci s našimi zkušenostmi z oblasti vedení vzdělávacích programů Vám zajistíme plnohodnotné informace pro rozhodnutí o vhodnosti uchazečů.

Development Centre

Realizace je založena na využívání testů a modelových situací z praxe. U účastníků se hodnotí způsobilosti, které vycházejí z kompetenčního modelu na dané pozice. Výsledkem je závěrečná zpráva s osobním komentářem konzultanta – hodnotitele.
Využíváme své zkušenosti pro reálnost modelových situací, které připravíme podle Vašich požadavků.
 

VIZE

Stálou inovací vzdělávání podporovat interaktivní proces, který zlepšuje efektivitu našich návrhů a postupů, ale co je nejdůležitější – výsledek.

MISE

Sdílením odbornosti a praktických zkušeností, vytváříme jedinečné prostředí, které má za cíl podpořit zákazníky v jejich rozvoji, stabilitě a nových příležitostech.

HODNOTY

Pro kvalitní spolupráci je pro nás důležitý seberozvoj. Podporujeme tím naplňování firemních hodnot – PROFESIONALITA – SPOLEHLIVOST – UŽITEČNOST.

CÍL

Naším cílem je přinášet klientům užitečné služby a reagovat včas, vstřícně a kvalitně na jejich požadavky.